logo

Informácia predsedu SKVZA

Vážení autoškoláci,

ako ste už zaznamenali, máme podporu ministra dopravy pán Doležala a preto za predstavenstvo SKVZA Vás chceme informovať, že sa nepridáme ku nátlakovým akciám a ani neodporúčame našim členom sa na nich zúčastňovať.
My sme za rokovania a rozumné riešenia, ktoré budú spĺňať  spoločný cieľ a pevne verím, že konštruktívny rozhovor prinesie viac. Zo strany SKVZA bol spracovaný návrh COVID automatu a rovnako aj návrh kompenzácií za pandemické škody v prevádzkach autoškôl.

Verím, že nájdeme spoločné prospešné riešenie.

Ing. Jozef Rohaľ, predseda SKVZA


Na vedomie členom SKVZA

Dňa 8.2.2021 bola odoslaná táto žiadosť.

Dobrý deň pán Jaroslav Kmeť, štátny tajomník MDV SR.

Viem, že situácia nie je jednoduchá, ale chceme sa pripomenúť aj my autoškoláci, pretože sme sa nenašli v COVID automate, ktorý platí od dnešného dňa.
Slovenská komora autoškôl má dlhodobú veľmi dobrú spoluprácu s MDV SR a priebežne spoločne pracujeme  v legislatívnej oblasti a aj v metodickej oblasti vzdelávania vodičov. Aj v tomto zložitom období prebieha korektná komunikácia a spoločne sme vypracovali návrh COVID automatu pre oblasť vzdelávania a školenia vodičov (hotový je už viac ako dva týždne).

Vzhľadom na teraz platný COVID automat, kde sú podrobne popísané možnosti pre všetky druhy činností, sme my bohužiaľ „nezaradení“ a teda nie je ani možné vykonávať žiadnu činnosť. V riadku „iné“ je dokonca aj v zelenej časti ....“podľa usmernenia“, teda aj keby bola len monitorovacia situácia (čo by bolo pre všetkých super!), aj takto by autoškoly boli stále zakázané (smernica nie je vydaná).

Navrhujem preto, aby sa doplnila profesia „autoškoly, školenia, kurzy, KKV,“ a teda všetky druhy odborov patriacich pod rezort MDV SR tak, ako je to v spoločnom návrhu, alebo aby sme boli priradení prípadne ku SŠ (stredným školám) pod rezort MŠ SR, pretože výstupom autoškoly je doklad o vzdelaní na úrovni výučného listu a to je VODIČSKÉ OPRÁVNENIE.  Týmto dokladom sa dnes živia státisíce ľudí – profesionálnych vodičov a rovnako ho denne využívajú všetci ostatní na dochádzku do práce a pre výkon svojho iného povolania.
Takto by sa mohla rozbehnúť činnosť autoškôl, ktoré zamestnávajú viac ako 2000 inštruktorov a vychovávajú pre našu spoločnosť dôležitú profesiu – vodič.

Týmto zdôrazňujem, že naše zariadenia a teda naša profesia je minimálne rovnako dôležitá ako sú ostatné uvedené v popise COVID automatu.
SKVZA zároveň úzko spolupracuje s ČESMAD Slovakia a rovnako sme pripravili a predložili aj návrh na kompenzáciu následkov pandémie jak pre dopravné firmy, tak aj pre autoškoly.

Zároveň sme pripravení sa ďalej spoločne podieľať pri riešení spoločných problémov a aj príprave novej legislatívy.

Za porozumenie a Vašu podporu vopred ďakujem.

Ing. Jozef Rohaľ, predseda SKVZA.

0903902761

 


Informácia úradu SKVZA

Predstavenstvo, DR SKVZA a úrad SKVZA od vyhlásenia LOCKDOWNU v SR (od 19.12.2020) priebežne komunikuje o dopadoch opatrení na prevádzky autoškôl a spoločne pripravuje návrh riešení. Celý proces pozorne sledujeme a aktívne sa zapájame pri jednotlivých riešeniach.

 

Od tohto termínu sme vzhľadom na rozpracované aktivity pri príprave nových inštruktorov spustili „dištančné vzdelávanie“ na jednotlivých strediskách pre prípravu inštruktorov – zakúpili sme licencovaný program na dištančné vzdelávanie, aby sme splnili podmienku „prenosu obrazu a zvuku“ účastníkov. Na strediskách Bardejov, Banská Štiavnica, Trebišov, Liptovský Mikuláš a Trenčín sú od januára začaté kurzy v novej forme. Všetky tieto kurzy sú zároveň pod dohľadom ŠOD MDV, teda na každú výuku sa môže prihlásiť pracovník ŠOD a byť jedným z účastníkov a priebežne sa zúčastniť prebiehajúcej výuky. Postupne budú zahájené ďalšie kurzy v strediskách podľa adries záujemcov – nových inštruktorov. Budeme ich zahajovať podľa počtu nahlásených pri zachovaní aj rentability kurzov. Beží to ako pilotný projekt.

Rovnako pripravujeme podobné riešenie aj na pravidelný výcvik inštruktorov (kreditné vzdelávanie), ktoré momentálne nemôžeme spustiť. Lehoty platnosti sú pre končiace termíny platnosti inštruktorských preukazov automaticky predĺžené v systéme JISCD a po uvoľnení budú kurzy prebiehať (zašleme pozvánky s možnosťou výberu stredísk), prípadne ak to bude možné v inej forme spustíme kurzy dištančne.

Vzhľadom na to, že Lockdown je priebežne predlžovaný (a nevieme odhadnúť termíny ani vývoj pandémie),  bol spracovaný návrh opatrení spolu s návrhom na kompenzáciu za nečinnosti v prevádzkach autoškôl tak, aby mimo doterajších balíkov opatrení, ako sú na zamestnancov a živnostníkov z Ministerstva práce SR a na pokles tržieb z rezortu Ministerstva hospodárstva SR,  sme predložili návrh na zníženie následkov pandémie z rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Rokovania prebiehajú spoločne so združením autodopravcov ČESMAD Slovakia a je vypracovaný spoločný návrh kompenzácie podľa počtu „zastavených“ dopravných prostriedkov. Pracovný materiál je predložený na vedenie MDV SR a postupne sa dotvára schéma pomoci ako spoločný balík.  O výsledku vydá informáciu MDV SR a samozrejme aj SKVZA.

Súčasťou spoločného postupu so združením ČESMAD Slovakia je aj požiadavka a možnosť vykonávať vzdelávanie profesionálnych vodičov  s MDV SR.

Dnes je už umožnené vykonávať pravidelný výcvik, aby naši vodiči mali platné doklady – karty KKV a neboli takto diskriminovaní pri vykonávaní medzinárodnej dopravy. Postup vedenia týchto kurzov je modifikovaný, teda je potrebné sa sním oboznámiť.

Našu hlavnú činnosť – vzdelávanie a príprava nových vodičov všetkých skupín vodičských oprávnení budeme môcť vykonávať až po uvoľnení Lockdownu a podľa stupňa v jednotlivých regiónoch bude regulovaná úradom verejného zdravotníctva. Vypracovali sme návrh „COVID automatu“, ktorý Vám uverejňujeme, ale pripomínam, že je to zatiaľ iba náš návrh a nemožno podľa neho teraz nič realizovať.

Rovnako je tento návrh spoločne prerokovaný s MDV SR a Odborom dopravnej polície policajného prezídia PZ SR so zapracovaním skúšok v jednotlivých fázach podľa COVID automatu. Teda rokovania prebiehajú spoločne osobne ale aj telefonicky a aj dištančne (vzhľadom na situáciu) a všetky témy komunikujeme na spoločné dopady v tejto situácii.

Dňa 19.1.2021 bolo takéto zamestnanie z úradu SKVZA vykonané dištančným spôsobom za účasti SKVZA, MDV SR, ČESMAD, TEMPEST a TSS GROUP, aby sme našli a aj navrhli riešenia v tejto zložitej situácii a spoločne eliminovali dopady pandémie a jej následkov pre celý rezort dopravy.

V súčasnosti hľadáme možnosti o rozšírenie dištančného vzdelávania pri platnosti existujúcej legislatívy a aj po jej prípadnej zmene (vyhlášky MDV SR) s tým, že dištančné vzdelávanie by bolo možné v nejakom rozsahu ponechať ako ďalšiu formu vzdelávania a potrebujeme sa vysporiadať  s evidenciou dochádzky a zabezpečiť automatizovaný prenos do systému JISCD. To všetko preto, aby sme mohli aspoň v nejakej forme vykonávať výcvik a do budúcna prípadne ponechať aj túto formu ako alternatívu pri bežných kurzoch tak, aby sme zmodernizovali náš vzdelávací proces a prispôsobili sa tak okoliu (strené a vysoké školy postupne prechádzajú na túto formu a stáva sa tiež bežnou alternatívou).

Pevne verím a tiež si to prajem, že tento stav nepotrvá dlho a spoločne to prekonáme bez ujmy tak, aby sme čo najskôr pracovali už v „normálnom režime“.

Prajem hlavne pevné zdravie Vám a Vašim blízkym.

S pozdravom za P SKVZA, DR SKVZA a aj úrad SKVZA

Ing. Jozef Rohaľ, predseda predstavenstva SKVZA


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

Martin MARCINČIN
skvza@skvza.sk

Ing. Mária ŠTRBOVÁ
ekonom@skvza.sk

Kontaktujte nás

Mobil: +421 911 951 309

Telefón:  +421 2 455 26 428

Email: skvza@skvza.sk
                 ekonom@skvza.sk

 

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené.