logo

Plánovaná odstávka JISCD

Vážení používatelia,

dovoľujeme si vás upozorniť na plánovanú odstávku služieb systému JISCD-ESD, ktorá prebehne v termíne 18.06.2021 od 19:00 do 23:59.

Dôvodom odstávky je aktualizácia systému. Počas odstávky jednotlivé aplikácie JISCD nebudú dostupné, ale odstávka nebude mať vplyv na výučbu v rámci autoškôl. 

Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie.

V prípade otázok, prosím kontaktujte Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo 02/50 267 333.


Inštruktorský kurz -voľné miesto Žilina - NEAKTUÁLNE

 

 

Máte záujem o inštruktorský kurz? Budeme otvárať kurz pre nových inštruktorov konkrétne vo výcvikovom stredisku v Žiline-Autoškola Líška. Ide o víkendový kurz, vyučovanie bude prebiehať v sobotu a nedeľu. Predpokladané ukončenie kurzu je stanovené na 29.08.2021. Máme ešte posledné voľné miesto. Cena kurzu je 1500 €. V prípade záujmu kontaktujte úrad komory na tel. č. 02 455 26 428 alebo 0911 951 309 najneskôr do 15.06.2021. 

Úrad komory 

NEAKTUÁLNE KURZ JE PLNE OBSADENÝ

 


Informácia úradu komory - pravidelné kurzy inštruktorov

Často sa na nás obraciate s otázkou kedy sa bude konať doškoľovací kurz inštruktorov na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu. Z tohto dôvodu Vám zverejňujeme najčastejšie otázky a odpovede na nich. 

Kedy sa bude konať doškoľovací kurz a ako sa o tom dozvieme? 
Sledujeme celú situáciu spojenú s vírusovým ochorením COVID-19. V prípade ak ste vyplnili prihlášku prostredníctvom našej stránky www.skvza.sk a dostali ste spätnú odpoveď o prijatí prihlášky - Vašu prihlášku evidujeme a hneď akonáhle sa opatrenia uvoľnia budeme Vás kontaktovať a pozývať (telefonicky a následne emailom) na doškoľovací kurz inštruktorov- pravidelný kurz. 
Pridávame link na vyplnenie prihlášky: https://www.jiscd.sk/odborne-sposobilosti/sluzby-pre-ostatne-odborne-sposobile-osoby/instruktori-autoskol/prihlasenie-sa-na-kurzy-ikdki/

Čo to znamená doškoľovací kurz inštruktorov? 
(1) Podľa novely zákona sa podľa § 11 doškoľovací kurz vykonáva z dôvodu:
a) ďalšieho vzdelávania inštruktorov,

b) rozšírenia rozsahu inštruktorského oprávnenia.
(2)Držiteľ inštruktorského preukazu je povinný absolvovať doškoľovací kurz inštruktorov podľa odseku 1 písm. a) do dvoch rokov od udelenia inštruktorského preukazu a potom periodicky v dvojročnom intervale, a to v rozsahu a za podmienok určených komorou. Na doškoľovací kurz inštruktorov podľa odseku 1 písm. a) je držiteľ inštruktorského preukazu povinný prihlásiť sa najneskôr dva mesiace pred uplynutím lehoty podľa prvej vety.
(3) Inštruktorovi autoškoly, ktorý sa doškoľovacieho kurzu inštruktorov podľa odseku 1 písm. a) nemôže zúčastniť, môže komora predĺžiť lehotu na jeho vykonanie najviac o tri mesiace, a to na základe žiadosti inštruktora, ktorý je povinný predložiť dôveryhodný doklad o dôvode jej podania.
(4) Doškoľovací kurz inštruktorov podľa odseku 1 písm. b) sa vykoná na základe žiadosti inštruktora a ukončuje sa skúškou. Na vykonanie skúšky na rozšírenie rozsahu inštruktorského oprávnenia sa primerane vzťahuje § 9.
(5) Doškoľovací kurz inštruktorov podľa odseku 1 písm. b) možno vykonať v rámci doškoľovacieho kurzu inštruktorov podľa odseku 1 písm. a).
(6) Doškoľovacie kurzy inštruktorov podľa odseku 1 zabezpečuje a organizuje komora a vedie o nich osobitnú evidenciu. Čas a miesto ich konania vyhlasuje komora.
Kde sa konajú doškoľovacie kurzy, koľko stojí a ako prebiehajú? 
Doškoľovacie kurzy sa konajú v troch mestách na Slovensku. Konkrétne Bardejov, Žilina a Nitra. Je to jednodňový kurz (väčšinou sa koná v sobotu) Cena doškoľovacieho kurzu je 120 €. Po absolvovaní kurzu Komora Autoškôl posiela elektronicky potvrdenie o absolvovaní priamo na okresný úrad v sídle kraja. Následne je potrebné buď elektronickou formou alebo osobne zájsť na príslušný OÚ kde Vám preukaz predĺžia. 
Okresný úrad v sídle kraja predĺži platnosť inštruktorského preukazu žiadateľovi, ktorý
a) podal žiadosť o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu v lehote podľa odseku 2,
b) absolvoval doškoľovací kurz inštruktorov podľa § 11 ods. 1 písm. a),
c) je spôsobilý podľa psychologického vyšetrenia vykonávať činnosť inštruktora,
d) je bezúhonný.
Čo robiť ak mi prišlo rozhodnutie z OÚ o porušení povinností inštruktora autoškoly? 
Inštruktor je povinný podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu inštruktorov autoškôl v lehote šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa § 17 ods. 2 písm. c) a úspešne vykonať inštruktorskú skúšku. Taktiež je potrebné vyplniť prihlášku prostredníctvom našej stránky www.skvza.sk alebo skopírovaním odkazu https://www.jiscd.sk/odborne-sposobilosti/sluzby-pre-ostatne-odborne-sposobile-osoby/instruktori-autoskol/prihlasenie-sa-na-kurzy-ikdki/ na doškoľovací kurz a následne informovať úrad komory telefonicky alebo emailom o tejto skutočnosti. 
Do kedy mi platí inštruktorský preukaz ak mi vypršala platnosť počas núdzového stavu? 
Zákon 90/2020
§ 22d
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
(1) Platnosť inštruktorského preukazu, ktorá uplynie alebo uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie. Predĺženie lehoty podľa prvej vety sa vzťahuje aj na prípad, ak platnosť inštruktorského preukazu uplynie alebo uplynula do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie.
(2) Lehota na vykonanie doškoľovacieho kurzu inštruktora autoškoly, ktorá uplynie alebo uplynula počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie. Predĺženie lehoty podľa prvej vety sa vzťahuje aj na prípad, ak lehota na vykonanie doškoľovacieho kurzu inštruktora autoškoly uplynie alebo uplynula do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie.
(3) Ustanovenie § 9a sa počas krízovej situácie neuplatňuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie.“.
Platnosti inštruktorských preukazov podľa prechodných ustanovení:
§ 22c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 23. mája 2020
(1) Inštruktorské preukazy vydané do 22. mája 2020 zostávajú v platnosti do dátumu, ktorý je v nich vyznačený.
(2) Držitelia inštruktorských preukazov vydaných do 22. mája 2020 sú povinní absolvovať prvý doškoľovací kurz podľa § 11 ods. 1 písm. a) najneskôr do 22. mája 2022. Ak sa platnosť inštruktorského preukazu skončí pred 23. májom 2022, jeho držiteľ je povinný sa podrobiť doškoľovaciemu kurzu podľa § 11 ods. 1 písm. a) pred uplynutím jeho platnosti. Na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu sa vzťahuje § 10 ods. 2 až 5 v znení účinnom od 23. mája 2022.
(3) Inštruktorské kurzy podľa § 9 ods. 1 a doškoľovacie kurzy inštruktorov podľa § 11 ods. 1 a 2 v znení účinnom do 22. mája 2020 začaté a neukončené do 22. mája 2020 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 23. mája 2020. Platnosť inštruktorského preukazu vydaného na základe kurzu alebo doškoľovacieho kurzu inštruktorov podľa prvej vety je desať rokov.
(4) Náhradná výcviková plocha podľa tohto zákona v znení účinnom do 22. mája 2020 sa považuje za autocvičisko podľa tohto zákona v znení účinnom od 23. mája 2020.

 


207 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

          § 2 Všeobecné opatrenia k prevádzkam
Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x), y) a z) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami; b) pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
c) zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov
d) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; táto povinnosť neplatí pre:
       1. deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby, 

       2. pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2 , v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník,

       3. teoretické časti vzdelávacích kurzov či autoškôl, a to v prípade ak plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 150 m2 ; za týchto okolností sa maximálny počet účastníkov prítomných v prevádzke určuje na počet 10

      4. prevádzky podľa § 3, 8, 10, 12 a § 13,
e) na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa tejto vyhlášky,
f) vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

 

          § 6 Prevádzky zariadení autoškôl a školiacich stredísk inštruktorov vykonávajúcich inštruktorské kurzy a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku
Podľa § 48 ods. 4 písm. a) e), r) a w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom autoškôl a školiacim strediskám inštruktorov vykonávajúcim inštruktorské kurzy3 ) a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku4 ) nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:


a) po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
b) pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú,
c) počas prebiehajúcej výučby teórie a konania záverečných skúšok zabezpečiť v učebni minimálne 2 m vzdialenosť medzi účastníkmi príslušného kurzu; uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a príslušného skúšobného komisára,
d) zabezpečiť, aby počas praktického výcviku vo vedení vozidla nebola vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba; uvedené sa nevzťahuje na skúšobného komisára počas výkonu záverečných skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vo vedení vozidla.

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 17. mája 2021.


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

+421 2 455 26 428
+421 903 455 665

Kontaktujte nás

Martin MARCINČIN
skvza@skvza.sk

Ing. Mária ŠTRBOVÁ
ekonom@skvza.sk

 

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené. Created by onuo.sk