logo

Oznam

Úrad SKVZA zaznamenal telefonáty so žiadosťou o stanovisko SKVZA v súvislosti so šírením korona vírusu COVID-19.
Úrad SKVZA odporúča dodržiavať pokyny Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva SR.

www.uvzsr.sk 
https://www.health.gov.sk/?koronavirus-covid-19

Zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej a inej povahy

Hromadnými podujatiami športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy sú napríklad divadelné, filmové, audiovizuálne predstavenia, výstavy, koncerty, diskotéky, športové podujatia, sväté omše, plesy, svadby a iné hromadné podujatia. Nie je možné, aby Úrad verejného zdravotníctva SR presne vymedzil názvy hromadných podujatí, nakoľko opomenutím niektorého typu hromadného podujatia by vytvoril mylnú predstavu, že sa uvedené opatrenie naň nevzťahuje. Rovnako ani počet osôb, na ktoré sa uvedené opatrenie zákazu hromadných podujatí vzťahuje, nie je možné z odborného hľadiska vymedziť presným číslom, nakoľko nie je možné všeobecne špecifikovať aké osoby sa podujatia zúčastňujú (stav ich imunity, vek, rizikové faktory), aké sú  priestorové a technické podmienky  daných priestorov (typ vetrania, prístupové cesty), vzdialenosť osôb od seba, frekvencia a intenzita pohybu osôb v priestore, typy povrchov a ich dezinfikovateľnosť. Dôležitá je aj aktuálna  epidemiologická situácia  v konkrétnej lokalite a mnohé ďalšie faktory.

 

.


Oznam

Vážení členovia SKVZA.

Ako iste viete, Valné zhromaždenie SKVZA bolo naplánované na dňa 03.04.2020. Včera Vám mali byť odoslané pozvánky. Ale z dôvodu zdravotných opatrení, prevencie a minimalizovaniu šírenia nového korona vírusu COVID-19 sa Valné zhromaždenie SKVZA presúva.

O novom termíne Vás budeme informovať.

Ďakujeme za porozumenie.


Nahradenie neúčasti na hodine teórie

Účastníci kurzu často kladú otázku, ako majú nahradiť vymeškané hodiny teoretickej prípravy e-learningom. Túto otázku smerujú najčastejšie na ministerstvo dopravy alebo na úrad komory. Z toho jednoznačne vyplýva, že v autoškole nedostali základné informácie. Každý účastník kurzu by mal byť ešte pred nástupom do vodičského kurzu oboznámený s priebehom výcviku ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúce z toho.

V tomto článku chcem poukázať na všetky možnosti pri nahradzovaní vymeškaných hodín teórie a postupmi, ktoré musí účastník kurzu a inštruktor dodržať pri ich realizovaní.

Celé znenie článku nájdete: TU


Doškolovacie kurzy inštruktorov po novom !!!

Informácia pre doškoľovacie kurzy inštruktorov autoškôl podľa novely zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách platnej od 23.05.2020!!!

Všetci držitelia inštruktorských preukazov vydaných do 22.05.2020 musia absolvovať prvý doškoľovací kurz inštruktorov podľa novej účinnosti zákona do dátumu  22.05.2022. Ak váš inštruktorský preukaz končí do 23.05.2020 postupujete podľa doterajších podmienok zákona č. 93/2005 Z. z o autoškolách. V prípade, že váš inštruktorský preukaz končí od 24.05.2020 do 22.07.2020, tak žiadate o doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl podľa starých podmienok zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách, t.j. zašlete na Úrad komory prihlášku do kurzu a v lehote najskôr 6 mesiacov a najneskôr 3 mesiace pred ukončením platnosti inštruktorského preukazu, zasielate žiadosť o predĺženie platnosti na okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v sídle kraja. Doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl ale už absolvujete podľa nových podmienok zákona. Z uvedeného vyplýva, že SKVZA bude mať prvý doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl podľa novej platnej legislatívy už dňa 24.05.2020. 

Po dátume 22.07.2020 sa účastníci do doškoľovacích kurzov inštruktorov autôškôl prihlasujú dva mesiace pred ukončením platnosti inštruktorského preukazu. Lehota je uvedená v novele zákona o autoškolách. 


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

+421 2 455 26 428
+421 903 455 665
skvza@skvza.sk

Kontaktujte nás

Anna BIZNÁROVÁ
ekonom@skvza.sk | 0910 699 445

Katarína JAJCAJ
urad@skvza.sk | 0911 951 309

Ing. Milan PAJERSKÝ
kurzy@skvza.sk | 0903 455 665

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené. Created by onuo.sk