logo

Situácia v autoškolách 18.03.2021

     Vážení kolegovia, aj napriek počudovania hodnej situácii v našej najvyššej politike sa na rokovanie vlády SR dostali materiály týkajúce sa rezortu dopravy.

Na stránke https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation/1125 si môžete pozrieť konkrétne o čom sa rokovalo a aj s akým výsledkom.

Návrh na kompenzáciu škôd spôsobených pandémiou COVID 19 sme predložili za SKVZA spoločne aj s ČESMAD Slovakia dňa 19.01.2021 (teda pred dvomi mesiacmi, kedy sa vôbec začal proces vypracovania schémy pomoci na všetkých rezortoch)  a celé znenie Vám uverejňujeme:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Slovenská republika

 Žiadosť SKVZA o kompenzáciu   COVID 19 pre autoškoly - návrh

     Týmto predkladáme žiadosť s návrhom na kompenzáciu nákladov  prevádzok autoškôl za obdobie zákazu činnosti z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu pandémie COVID 19 a zastavení prevádzky autoškôl .
    Autoškoly sú inštitúcie vzdelávania, ktoré pripravujú vodičov, bez ktorých by nebolo možné vykonávať akúkoľvek dopravu. Bez dopravy by bolo možné spotrebovávať výrobok iba na mieste produkcie! A bez dopravy by nebolo možné vo výrobných podnikoch vyrábať výrobky z dôvodu nevyhnutnosti logistických dodávok materiálov a komponentov do výroby. Teda našim výstupom je vodič, ktorý je rovnako dôležitou profesiou v spoločnosti.

Odôvodnenie:

Autoškoly, ako služba obyvateľom, plnia nenahraditeľnú úlohu na získanie vodičských oprávnení všetkých skupín od bežného oprávnenia na skupinu „B“ pre vodičov amatérov až po vodičov profesionálov všetkých skupín : 

Vodič neprofesionál – skupina A,B – každý držiteľ vodičského oprávnenia, ktorý využíva vozidlo na bežné súkromné účely, nie na výkon svojej práce, ale aj ako referent pri výkone inej pracovnej činnosti, kde prevažujúca činnosť nie je vedenie vozidla.... bežní zamestnanci všetkých profesií, SZČO,
Vodič profesionál – držiteľ vodičského oprávnenia, ktorého hlavnou činnosťou je vedenie motorového vozidla či už za úhradu (dopravné spoločnosti), alebo nevyhnutne pre výkon hlavnej činnosti (stavebné firmy, služby, odvoz a montáž vlastných výrobkov...)

„B“ – vodiči zásobovania, rozvozu tovarov, rozvozu potravín, sanitiek, hasičov, polície, taxi, mikrobusov  preprava osôb, zásielkových firiem, pošty, ...do 3,5t

„C“ – vodiči nákladných vozidiel nad 3,5t do 12t a aj nad 12t, komplexná nákladná preprava tovarov,...

„C+E“ – vodiči jazdných súprav, komplexná preprava tovarov a materiálov od výrobcov ku stavbám a ku konečným spotrebiteľom, preprava špeciálneho tovaru, PHM, nadrozmerná preprava, ...

„D“ – preprava osôb vo všetkých kategóriách autobusov do práce, zmluvná preprava osôb, dopravná obslužnosť, hromadná doprava, mestská doprava, ...

     Zastavenie činnosti autoškôl mimo toho, že sa spomalí až zastaví proces pribúdania nových vodičov, spôsobí to, že dôjde ku zániku subjektov, ktoré nevydržia obdobie bez príjmov a niektorí zbankrotujú. Po takomto bankrote dôjde aj ku odlivu učiteľov a lektorov, ktorí si budú musieť zabezpečiť inú pracovnú činnosť  a keďže sa jedná o špecializovanú profesijnú kvalifikáciu, opätovný nábeh nie je potom možný okamžite – bez prípravy nových s príslušným oprávnením.

     Terajšie pozastavenie činnosti má veľký vplyv aj na rozpracovaných žiakov, ktorí sú zaradení v jednotlivých autoškolách a po ich bankrote nebudú mať kde svoj výcvik dokončiť. Súčasné pozastavenie skúšok v dlhšej dobe neumožní po opätovnom spustení vykonať okamžite skúšky bez doplňujúcej prípravy a je možné že už možno nebudú existovať autoškoly, kde by výcvik mohli ukončiť a predviesť žiakov na skúšky.

     Autoškoly v tomto období bez uvedenia predpokladanej doby zastavenia činnosti nemajú možnosť pružne reagovať a zrušiť pohotovosť svojich vozidiel a ani nie je možné odstavenie vozidiel a prerušenie ich prevádzok bez dodržania výpovedných lehôt jednotlivých bežných nákladov ako sú PZP, cestná daň, GPS, a ostatné nevyhnutné mesačné náklady.  Rovnako spätné uvedenie do prevádzky vyžaduje primerané lehoty administratívne ale aj praktické. Vzhľadom na to, že v súčasnosti môžeme vykonávať len teoretický výcvik dištančným spôsobom, náklady na techniku a jej zabezpečenie zaťažujú jednotlivé prevádzky bez toho aby tieto vozidlá jazdili.

Navrhujeme (mesačnú) kompenzáciu náhrad paušálnych výdajov na technickú základňu autoškoly podľa platnej registrácie (kde sú uvedené konkrétne vozidlá v technickej základni, druh a OEV) na vozidlo :

Motocykel ....0,- EURO - sezónne odstavené

Osobný automobil .......vek nad 8 rokov 50 EURO, 4-8 rokov ....150,- EURO, do 4 rokov ...250,- EURO

Nákladný automobil a autobus .......emisná norma do  E3 500,- EURO nad E3 ........1000,- EURO

Traktor ........vek nad 10 rokov 250,- EURO do 10rokov 500,-EUR

Uvedené mesačné náhrady by si autoškola žiadala v prepočte na dni zastavenej prevádzky.

Autoškoly mimo iné znášajú  časové straty z dôvodu priebežnej dezinfekcie priestorov a vozidiel po každom žiakovi a zvýšené náklady na ochranné pomôcky, dezinfekciu a náklady na testovanie zamestnancov.

Žiadateľ musí splniť nasledovné :

 • Aktuálna registračná listina
 • Vozidlá nie sú odhlásené (ani dočasne) z evidencie MV, .....predloží OEV I
 • Nemá záväzky voči štátu (dane, odvody, poistné,...)....potvrdenie/čestné vyhlásenie
 • Nie je v predĺžení, v reštrukturalizácii a ani v konkurze..... výpis z OR, ŽR

 

     SKVZA predkladá:

 1. návrh opatrení na zníženie nepriaznivého stavu s prípadnou kompenzáciou nami navrhovaných podpôr na vozidlá, ktoré sú priebežne v pohotovosti a ktoré nie je možné deaktivovať, pretože po prípadnom uvoľnení opatrení budú zaradené do výcviku.
 2. požiadavku, aby boli autoškoly zaradené do tabuľky COVID AUTOMAT ako osobitná činnosť (ako sú napr. fitnes, taxi, hotely, služby, školy, ...) a prideliť jednotlivé opatrenia podľa stupňov (farieb).

 

V Bratislave 19.01.2021                                                         Ing. Jozef Rohaľ, predseda SKVZA

 

Dňa 17.3.2021 teda bolo schválené nasledovné:

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 v cestnej doprave.

S cieľom zabezpečiť čiastočnú kompenzáciu pre dotknuté subjekty v oblasti cestnej dopravy, návrh zákona vytvára legislatívny rámec pre tvorbu schém štátnej pomoci a pomoci ,,de minimis” ministerstvom. Dané schémy sa zameriavajú na podporu podnikov v odvetví cestnej dopravy a zníženie negatívnych dopadov v súvislosti s ochorením COVID-19. Ide o:

 • Osoby prevádzkujúce autoškoly
 • Prevádzkovateľov školiacich stredísk
 • Prevádzkovateľov taxislužby
 • Prevádzkovateľov pravidelnej osobnej dopravy
 • Prevádzkovateľov nákladnej cestnej dopravy

 

- Zavádza sa možnosť počas krízovej situácie absolvovať predpísaný počet vyučovacích hodín výučby teórie v kurzoch základnej kvalifikácie, kurzoch zrýchlenej základnej kvalifikácie a kurzoch pravidelného výcviku v rozsahu 100 % za dodržania určitých podmienok – individuálne alebo s lektorom školiaceho strediska dištančnou formou alebo e-learningom.

 

- úprava zabezpečí, že lehota na trvanie vodičského kurzu počas krízovej situácie neuplynula

- umožní sa pri medzinárodných autobusových linkách počas trvania krízovej situácie pozastavenie medzinárodnej linky a na žiadosť dopravcu pozastavenú linku alebo linky opäť obnoviť.

 

Pravdepodobne bude predložený aj návrh na predĺženie núdzového stavu.

Dnes teda môžeme konštatovať, že konkrétna schéma pomoci nebola uverejnená a teda predpokladáme, že výška pomoci sa bude odvíjať od balíka peňazí, ktorý bude vyčlenený na celý rezort MDV SR.

Na najbližšie rokovanie teda predložíme opätovne náš návrh a privítame každú pripomienku aj s odôvodnením a kľúčom na realizáciu. Nespúšťame teda žiadnu kampaň, pretože predstavy o kompenzácii na náhrady škôd budú závisieť hlavne od uvoľneného množstva peňazí tak, aby sa dostalo na všetky činnosti cez celý rezort MDV SR.

Na spoločnom stretnutí boli prerokované všetky formy pomoci, ale boli sme (tak ako bolo uverejnené aj v liste z ministerstva hospodárstva) usmernení iba na oblasť, ktorá nie je pokrytá z rezortu ministerstva práce (náhrady mzdy, alebo náhrady pre živnostníkov) a ministerstva hospodárstva (náhrady nájomného) a ku jednotlivým navrhovaným paušálom by mohla byť aj náhrada na zvýšené náklady na hygienické opatrenia.  Výšku si netrúfol nikto stanoviť, lebo čakáme na Plán obnovy z EÚ.

Ani vedenie SKVZA nie je spokojné so situáciou a aj my (členovia) máme rovnako zastavené prevádzky a preto našou snahou je samozrejme čo najskôr spustiť autoškoly, lebo nečinnosť prináša všetkým prehlbujúcu stratu.

Postupujeme len v medziach možností, pretože hlavným vinníkom za túto situáciu je vírus COVID 19 a rozsiahla pandémia, ktorá poškodzuje všetky rezorty a povolania. Preto ak sa situácia zlepší a verejný život bude štandardne fungovať, budeme môcť aj my normálne pracovať.

Prajem všetkým Vám a Vašim rodinám hlavne zdravie v tejto zložitej situácii a podľa toho čo sa deje na Slovensku aj veľa trpezlivosti a pevné nervy.

 

Ing. Jozef Rohaľ , predseda P SKVZA

 


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

Martin MARCINČIN
skvza@skvza.sk

Ing. Mária ŠTRBOVÁ
ekonom@skvza.sk

Kontaktujte nás

Mobil: +421 911 951 309

Telefón:  +421 2 455 26 428

Email: skvza@skvza.sk
                 ekonom@skvza.sk

 

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené.