logo

Informácia úradu komory - pravidelné kurzy inštruktorov

Často sa na nás obraciate s otázkou kedy sa bude konať doškoľovací kurz inštruktorov na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu. Z tohto dôvodu Vám zverejňujeme najčastejšie otázky a odpovede na nich. 

Kedy sa bude konať doškoľovací kurz a ako sa o tom dozvieme? 
Sledujeme celú situáciu spojenú s vírusovým ochorením COVID-19. V prípade ak ste vyplnili prihlášku prostredníctvom našej stránky www.skvza.sk a dostali ste spätnú odpoveď o prijatí prihlášky - Vašu prihlášku evidujeme a hneď akonáhle sa opatrenia uvoľnia budeme Vás kontaktovať a pozývať (telefonicky a následne emailom) na doškoľovací kurz inštruktorov- pravidelný kurz. 
Pridávame link na vyplnenie prihlášky: https://www.jiscd.sk/odborne-sposobilosti/sluzby-pre-ostatne-odborne-sposobile-osoby/instruktori-autoskol/prihlasenie-sa-na-kurzy-ikdki/

Čo to znamená doškoľovací kurz inštruktorov? 
(1) Podľa novely zákona sa podľa § 11 doškoľovací kurz vykonáva z dôvodu:
a) ďalšieho vzdelávania inštruktorov,

b) rozšírenia rozsahu inštruktorského oprávnenia.
(2)Držiteľ inštruktorského preukazu je povinný absolvovať doškoľovací kurz inštruktorov podľa odseku 1 písm. a) do dvoch rokov od udelenia inštruktorského preukazu a potom periodicky v dvojročnom intervale, a to v rozsahu a za podmienok určených komorou. Na doškoľovací kurz inštruktorov podľa odseku 1 písm. a) je držiteľ inštruktorského preukazu povinný prihlásiť sa najneskôr dva mesiace pred uplynutím lehoty podľa prvej vety.
(3) Inštruktorovi autoškoly, ktorý sa doškoľovacieho kurzu inštruktorov podľa odseku 1 písm. a) nemôže zúčastniť, môže komora predĺžiť lehotu na jeho vykonanie najviac o tri mesiace, a to na základe žiadosti inštruktora, ktorý je povinný predložiť dôveryhodný doklad o dôvode jej podania.
(4) Doškoľovací kurz inštruktorov podľa odseku 1 písm. b) sa vykoná na základe žiadosti inštruktora a ukončuje sa skúškou. Na vykonanie skúšky na rozšírenie rozsahu inštruktorského oprávnenia sa primerane vzťahuje § 9.
(5) Doškoľovací kurz inštruktorov podľa odseku 1 písm. b) možno vykonať v rámci doškoľovacieho kurzu inštruktorov podľa odseku 1 písm. a).
(6) Doškoľovacie kurzy inštruktorov podľa odseku 1 zabezpečuje a organizuje komora a vedie o nich osobitnú evidenciu. Čas a miesto ich konania vyhlasuje komora.
Kde sa konajú doškoľovacie kurzy, koľko stojí a ako prebiehajú? 
Doškoľovacie kurzy sa konajú v troch mestách na Slovensku. Konkrétne Bardejov, Žilina a Nitra. Je to jednodňový kurz (väčšinou sa koná v sobotu) Cena doškoľovacieho kurzu je 120 €. Po absolvovaní kurzu Komora Autoškôl posiela elektronicky potvrdenie o absolvovaní priamo na okresný úrad v sídle kraja. Následne je potrebné buď elektronickou formou alebo osobne zájsť na príslušný OÚ kde Vám preukaz predĺžia. 
Okresný úrad v sídle kraja predĺži platnosť inštruktorského preukazu žiadateľovi, ktorý
a) podal žiadosť o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu v lehote podľa odseku 2,
b) absolvoval doškoľovací kurz inštruktorov podľa § 11 ods. 1 písm. a),
c) je spôsobilý podľa psychologického vyšetrenia vykonávať činnosť inštruktora,
d) je bezúhonný.
Čo robiť ak mi prišlo rozhodnutie z OÚ o porušení povinností inštruktora autoškoly? 
Inštruktor je povinný podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu inštruktorov autoškôl v lehote šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa § 17 ods. 2 písm. c) a úspešne vykonať inštruktorskú skúšku. Taktiež je potrebné vyplniť prihlášku prostredníctvom našej stránky www.skvza.sk alebo skopírovaním odkazu https://www.jiscd.sk/odborne-sposobilosti/sluzby-pre-ostatne-odborne-sposobile-osoby/instruktori-autoskol/prihlasenie-sa-na-kurzy-ikdki/ na doškoľovací kurz a následne informovať úrad komory telefonicky alebo emailom o tejto skutočnosti. 
Do kedy mi platí inštruktorský preukaz ak mi vypršala platnosť počas núdzového stavu? 
Zákon 90/2020
§ 22d
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
(1) Platnosť inštruktorského preukazu, ktorá uplynie alebo uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie. Predĺženie lehoty podľa prvej vety sa vzťahuje aj na prípad, ak platnosť inštruktorského preukazu uplynie alebo uplynula do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie.
(2) Lehota na vykonanie doškoľovacieho kurzu inštruktora autoškoly, ktorá uplynie alebo uplynula počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie. Predĺženie lehoty podľa prvej vety sa vzťahuje aj na prípad, ak lehota na vykonanie doškoľovacieho kurzu inštruktora autoškoly uplynie alebo uplynula do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie.
(3) Ustanovenie § 9a sa počas krízovej situácie neuplatňuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie.“.
Platnosti inštruktorských preukazov podľa prechodných ustanovení:
§ 22c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 23. mája 2020
(1) Inštruktorské preukazy vydané do 22. mája 2020 zostávajú v platnosti do dátumu, ktorý je v nich vyznačený.
(2) Držitelia inštruktorských preukazov vydaných do 22. mája 2020 sú povinní absolvovať prvý doškoľovací kurz podľa § 11 ods. 1 písm. a) najneskôr do 22. mája 2022. Ak sa platnosť inštruktorského preukazu skončí pred 23. májom 2022, jeho držiteľ je povinný sa podrobiť doškoľovaciemu kurzu podľa § 11 ods. 1 písm. a) pred uplynutím jeho platnosti. Na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu sa vzťahuje § 10 ods. 2 až 5 v znení účinnom od 23. mája 2022.
(3) Inštruktorské kurzy podľa § 9 ods. 1 a doškoľovacie kurzy inštruktorov podľa § 11 ods. 1 a 2 v znení účinnom do 22. mája 2020 začaté a neukončené do 22. mája 2020 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 23. mája 2020. Platnosť inštruktorského preukazu vydaného na základe kurzu alebo doškoľovacieho kurzu inštruktorov podľa prvej vety je desať rokov.
(4) Náhradná výcviková plocha podľa tohto zákona v znení účinnom do 22. mája 2020 sa považuje za autocvičisko podľa tohto zákona v znení účinnom od 23. mája 2020.

 


Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl

Estónska ul. 1/a, 821 06 Bratislava 214

Kontaktujte nás

Martin MARCINČIN
skvza@skvza.sk
+421 911 951 309

Ing. Mária ŠTRBOVÁ
ekonom@skvza.sk
+421 903 455 665

 

 Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
07:30 - 15:30
Obedná prestávka
12:00 - 12:30

 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené. Created by shortcode.sk