PrihlásenieHome Doškoľovacie kurzy
Doškoľovacie kurzy inštruktorov PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Nedeľa, 15 Apríl 2012 17:59


DOŠKOĽOVACIE KURZY INŠTRUKTOROV:
§ 11 zákona NR SR č. 93/2005 Z.z. o autoškolách

 

 

Doškoľovací kurz inštruktorov:

1. Doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl (ďalej len „doškoľovací kurz inštruktorov“) sa vykonáva z dôvodu

a) ďalšieho vzdelávania inštruktorov,

b) rozšírenia rozsahu inštruktorského oprávnenia
 

2. Držiteľ inštruktorského preukazu je povinný absolvovať doškoľovací kurz inštruktorov podľa odseku 1 písm. a) do dvoch rokov od udelenia inštruktorského preukazu a potom periodicky v dvojročnom intervale, a to v rozsahu a za podmienok určených komorou. Na doškoľovací kurz inštruktorov podľa odseku 1 písm. a) je držiteľ inštruktorského preukazu povinný prihlásiť sa najneskôr dva mesiace pred uplynutím lehoty podľa prvej vety.

3. Inštruktorovi autoškoly, ktorý sa doškoľovacieho kurzu inštruktorov podľa odseku 1 písm. a) nemôže zúčastniť, môže komora predĺžiť lehotu na jeho vykonanie najviac o tri mesiace, a to na základe žiadosti inštruktora, ktorý je povinný predložiť dôveryhodný doklad o dôvode jej podania.

4. Doškoľovací kurz inštruktorov podľa odseku 1 písm. b) sa vykoná na základe žiadosti inštruktora a ukončuje sa skúškou. Na vykonanie skúšky na rozšírenie rozsahu inštruktorského oprávnenia sa primerane vzťahuje § 9.

5. Doškoľovací kurz inštruktorov podľa odseku 1 písm. b) možno vykonať v rámci doškoľovacieho kurzu inštruktorov podľa odseku 1 písm. a).

6.  Doškoľovacie kurzy inštruktorov podľa odseku 1 zabezpečuje a organizuje komora a vedie o nich osobitnú evidenciu. Čas a miesto ich konania vyhlasuje komora.


Z uvedeného vyplýva že žiadateľ o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu musí podať riadne vyplnené tlačivo „Prihláška do kurzu“ na Úrad komory, ktoré je na tejto webovej stránke v dostatočnom predstihu, ako uplynie platnosť inštruktorského oprávnenia, a to z dôvodu, aby bol včas zaradený do doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl.


Ďalšie informácie o doškoľovacom kurze inštruktorov autoškôl:

  • Komora sa snaží žiadateľov zaraďovať do svojich výcvikových stredísk   čo najbližšie k miestu ich trvalého bydliska – ak je to možné, o čom sú písomne vyrozumení.
  • Čas s miesto doškoľovacie kurzy inštruktorov autoškôl vyhlási komora. 
  • Časový rozsah doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl je ... vyučovacích hodín podľa platnej učebnej osnovy. Účasť na kurze je nezastupiteľná.
  • Účastnícky poplatok za doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl je ... €. Platbu je možné vykonať len v plnej výške prostredníctvom poštového poukazu na účet, priamym vkladom  v banke, prevodným príkazom alebo cez internetbanking.

 

 

Zmluvný partner

logo_Jurik.jpg

Zmluvný partner

struharnansky.jpg

Zmluvný partner

sabia2.jpg

Zmluvný partner

banner.jpg


(c) Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 2012-2020


Webstránka bola vytvorená redakčným systémom Joomla!.