PrihlásenieHome Inštruktorské kurzy
Kurzy žiadateľov o získanie inštruktorského oprávnenia PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Nedeľa, 15 Apríl 2012 17:57

 

KURZY ŽIADATEĽOV O ZÍSKANIE INŠTRUKTORSKÉHO OPRÁVNENIA:
§ 8 zákona NR SR č. 93/2005 Z.z. o autoškolách

 

Inštruktorské oprávnenie:
1. Inštruktorské oprávnenie je oprávnenie vykonávať v autoškole kurzy podľa § 2, ods. 1, písm. a), b).


2. Okresný úrad v sídle kraja udelí inštruktorské oprávnenie žiadateľovi, ktorý:

 1. má najmenej úplné stredoškolské vzdelanie,
 2. je bezúhonný,
 3. je plne spôsobilý na právne úkony,
 4. je podľa psychologického vyšetrenia spôsobilý vykonávať činnosti inštruktora autoškoly,
 5. má vodičské oprávnenie tej skupiny alebo skupín, na ktorú žiada inštruktorské oprávnenie, je najmenej tri roky držiteľom tej skupiny vodičského oprávnenia na ktorú žiada udeliť inštruktorské oprávnenie
 6. úspešne vykonal inštruktorskú skúšku.

3. Žiadosť o udelenie inštruktorského oprávnenia podáva žiadateľ na okresnom úrade v sídle kraja. Žiadosť obsahuje údaje podľa §3 ods. 3 písm. a) a b) a podpis žiadateľa

4. Prílohou žiadosti je

 1. doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 2. doklad o psychologickom vyšetrení nie starší ako tri mesiace,
 3. vodičský preukaz
 4. aktuálna farebná fotografia tváre žiadateľa s rozmermi 20x25 mm.

5. Doklady podľa odseku 4 sa podávajú v origináli na nahliadnutie alebo v osvedčenej fotokópii. 

6. Žiadosť poľa odseku 3 možno podať aj v elektronicky, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo prostredníctvom elektronickej podateľne ústredného portálu verejnej správy

7. Za bezúhonného sa na účely inštruktorského oprávnenia nepovažuje ten,

 1. kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a odsúdenie nebolo zahladené,
 2. kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou a odsúdenie nebolo zahladené,
 3. komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, alebo sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokiaľ zákaz trvá,
 4. kto sa ako vodič motorového vozidla dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o udelenie inštruktorského oprávnenia,
 5. komu bolo odňaté inštruktorské oprávnenie podľa § 10 ods. 6 písm. e) a h) v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o udelenie inštruktorského oprávnenia.

8. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 7 písm. a) až c) v v konaní podľa tohto zákona, účastník konania poskytne správnemu orgánu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa prvej vety správny orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie, Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.Pre potreby preukázania bezúhonnosti podľa odseku 7 písm. c) a d) si okresný úrad v sídle kraja zabezpečí výpis z evidenčnej karty vodiča; to neplatí pre cudzinca, ktorý je povinný okrem dokladov podľa odseku 4 predložiť aj výpis z registra trestov a výpis z evidenčnej karty vodiča alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace, pričom okresný úrad v sídle kraja môže vyžadovať jeho úradne overený preklad.

9. Ak sa lekárskou prehliadkou alebo psychologickým vyšetrením zistilo, že držiteľ inštruktorského oprávnenia je spôsobilý viesť len niektoré skupiny motorových vozidiel alebo len niektoré motorové vozidlá, okresný úrad v sídle kraja obmedzí držiteľovi inštruktorské oprávnenie tak, aby zodpovedalo jeho zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti.

10. Okresný úrad v sídle kraja zruší inštruktorské oprávnenie alebo zníži rozsah skupín inštruktorského oprávnenia, ak o to požiada inštruktor. Ak inštruktor požiada o zníženie rozsahu skupín inštruktorského oprávnenia, musí tak urobiť pred zaradením do doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl.

Z uvedeného vyplýva, že žiadateľ o získanie inštruktorského oprávnenia musí podať na Úrad SKVZA riadne vyplnené tlačivo „PRIHLÁŠKA DO KURZU“. Tlačivo sa nachádza na stránke SKVZA. Po absolvovaní uvedeného kurzu žiadateľ postupuje podľa uvedeného § 8, zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách.

Ďalšie informácie o kurze na získanie inštruktorského oprávnenia

 • Komora zaraďuje žiadateľov do svojich výcvikových stredísk čo najbližšie k ich miestu trvalého bydliska, o čom sú písomne vyrozumení.
 • Kurzy sa neotvárajú dátumovo, ale podľa počtu prijatých prihlášok. To znamená v prípade, ak sa naplní počet žiadateľov počtom 15 otvárame kurz na získanie inštruktorského oprávnenia. 
 • Zaradiť do kurzu je možné maximálne 15 žiadateľov.
 • Výučba v kurzoch je vykonávaná spravidla víkendovo – pokiaľ lektor neurčí inak.
 • Časový rozsah kurzu na získanie inštruktorského oprávnenia je daný platnou učebnou osnovou podľa žiadanej skupiny / skupín inštruktorského oprávnenia. Účasť na kurze je nezastupiteľná.
 • Účastnícky poplatok za kurz na získanie inštruktorského oprávnenia je 890,00 €. Platbu je možné vykonať prostredníctvom poštového poukazu na účet, priamym vkladom v banke, prevodným príkazom alebo cez internetbanking.
 • Splátkový systém tejto úhrady je možný maximálne na 2 splátky. Prvá splátka vo výške najmenej 445,00 € musí byť pripísaná na bankový účet SKVZA dňom začatia kurzu na získanie inštruktorského oprávnenia. Druhá splátka musí byť uhradená do dátumu skončenia kurzu na získanie inštruktorského oprávnenia.
 • V prípade nástupu do kurzu na rozšírenie inštruktorského oprávnenia je časový rozsah kurzu daný platnou učebnou osnovou a účastnícky poplatok je určený podľa počtu vyučovacích hodín. Počet hodín a účastnícky poplatok konzultujeme individuálne podľa požiadaviek účastníka kurzu. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť  v plnej výške. V tomto prípade nie je možný splátkový systém. 

Inštruktorské oprávnenie:

1. Inštruktorské oprávnenie je oprávnenie vykonávať v autoškole kurzy podľa § 2, ods. 1, písm. a), b).

 

2. Okresný úrad v sídle kraja udelí inštruktorské oprávnenie žiadateľovi, ktorý:

a) má najmenej úplné stredoškolské vzdelanie,

b) dosiahol vek najmenej 25 rokov,

c) je bezúhonný,

d) je plne spôsobilý na právne úkony,

e) je podľa psychologického vyšetrenia spôsobilý vykonávať činnosti inštruktora autoškoly,

f) má vodičské oprávnenie tej skupiny alebo skupín, na ktorú žiada inštruktorské oprávnenie,

g) má najmenej trojročnú prax vedenia motorového vozidla tej skupiny alebo skupín, na ktorú žiada inštruktorské oprávnenie,

h) úspešne vykonal inštruktorskú skúšku.

 

3. Žiadosť o udelenie inštruktorského oprávnenia sa podáva na okresnom úrade v sídle kraja (§ 3, ods. 1) príslušnom podľa bydliska uchádzača. Žiadosť obsahuje:

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresu bydliska,

b) údaje o doterajšej praxi žiadateľa.

 

4. Prílohou žiadosti je

a) doklad o vzdelaní žiadateľa ,

b) doklad o doterajšej praxi žiadateľa,

c) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

d) doklad o psychologickom vyšetrení nie starší ako tri mesiace,

e) farebná fotografia tváre žiadateľa s rozmermi 20x25 mm.

 

5. Doklady podľa odseku 4 sa podávajú v origináli na nahliadnutie alebo v osvedčenej fotokópii. Občiansky a vodičský preukaz sa podávajú v origináli len na nahliadnutie.

 

6. Za bezúhonného sa na účely inštruktorského oprávnenia nepovažuje ten,

a) kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a odsúdenie nebolo zahladené,

b) kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou a odsúdenie nebolo zahladené,

c) komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, alebo sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokiaľ zákaz trvá,

d) kto sa dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o udelenie inštruktorského oprávnenia alebo žiadosti o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu podľa § 11 ods. 1,

e) komu bolo odňaté inštruktorské oprávnenie podľa § 10 ods. 2 písm. e) v posledných piatich rokoch

pred podaním žiadosti o udelenie inštruktorského oprávnenia alebo žiadosti o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu podľa § 11 ods. 1.

 

7. Pre potreby preukázania bezúhonnosti podľa odseku 6 písm. a) až c) a § 10 ods. 2 písm. c) v konaní podľa tohto zákona účastník konania môže požiadať správny orgán o zabezpečenie výpisu z registra trestov, ak na tento účel predlož originál alebo úradne osvedčenú kópiu súhlasu s poskytnutím údajov potrebných na vyžiadanie z výpisu registra trestov5a). Pre potreby preukázania bezúhonnosti podľa odseku 6 písm. d) si okresný úrad v sídle kraja zabezpečí výpis z evidenčnej karty vodiča.

 

8. Ak sa lekárskou prehliadkou alebo psychologickým vyšetrením zistilo, že držiteľ inštruktorského oprávnenia je spôsobilý viesť len niektoré skupiny motorových vozidiel alebo len niektoré motorové vozidlá, okresný úrad v sídle kraja obmedzí držiteľovi inštruktorské oprávnenie tak, aby zodpovedalo jeho zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti.

 

9. Okresný úrad v sídle kraja zruší inštruktorské oprávnenie alebo zníži rozsah skupín inštruktorského oprávnenia, ak o to požiada inštruktor. Ak inštruktor požiada o zníženie rozsahu skupín inštruktorského oprávnenia, musí tak urobiť pred zaradením do doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl.

 

Z uvedeného vyplýva, že žiadateľ o získanie inštruktorského oprávnenia musí podať na Úrad SKVZA riadne vyplnené tlačivo „PRIHLÁŠKA DO KURZU“. Tlačivo sa nachádza na stránke SKVZA. Po absolvovaní uvedeného kurzu žiadateľ postupuje podľa uvedeného § 8, zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách.

 

Ďalšie informácie o kurze na získanie inštruktorského oprávnenia

 

• Komora zaraďuje žiadateľov do svojich výcvikových stredísk čo najbližšie k ich miestu trvalého  

   bydliska, o čom sú písomne vyrozumení.

 

• Kurzy sa neotvárajú dátumovo, ale podľa počtu prijatých prihlášok. To znamená v prípade, ak sa

   naplní počet žiadateľov počtom 15 otvárame kurz na získanie inštruktorského oprávnenia.

 

• Zaradiť do kurzu je možné maximálne 15 žiadateľov.

 

• Výučba v kurzoch je vykonávaná spravidla víkendovo – pokiaľ lektor neurčí inak.

 

• Časový rozsah kurzu na získanie inštruktorského oprávnenia je daný platnou učebnou osnovou  

   podľa žiadanej skupiny / skupín inštruktorského oprávnenia. Účasť na kurze je nezastupiteľná.

 

• Účastnícky poplatok za kurz na získanie inštruktorského oprávnenia je 890,00 €. Platbu je možné

   vykonať prostredníctvom poštového poukazu na účet, priamym vkladom v banke, prevodným

   príkazom alebo cez internetbanking.

 

• Splátkový systém tejto úhrady je možný maximálne na 2 splátky. Prvá splátka vo výške najmenej

   445,00 € musí byť pripísaná na bankový účet SKVZA dňom začatia kurzu na získanie inštruktorského

   oprávnenia. Druhá splátka musí byť uhradená do dátumu skončenia kurzu na získanie

   inštruktorského oprávnenia.

 

• V prípade nástupu do kurzu na rozšírenie inštruktorského oprávnenia je časový rozsah kurzu daný

   platnou učebnou osnovou a účastnícky poplatok je určený podľa počtu vyučovacích hodín. Počet

   hodín a účastnícky poplatok konzultujeme individuálne podľa požiadaviek účastníka kurzu.

   Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť  v plnej výške. V tomto prípade nie je možný splátkový

   systém.

 

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE
 

Zmluvný partner

logo_Jurik.jpg

Zmluvný partner

struharnansky.jpg

Zmluvný partner

sabia2.jpg

Zmluvný partner

banner.jpg


(c) Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 2012-2020


Webstránka bola vytvorená redakčným systémom Joomla!.