PrihlásenieHome
Odporúčanie predsedu SKVZA PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Čechovičová Adriana   
Piatok, 13 Marec 2020 09:32

Vážení kolegovia, členovia SKVZA - autoškoláci.

Vzhľadom na Vážnu situáciu vo svete zapríčinenú korona vírusom, úrad SKVZA pozorne sleduje vývoj, ale nevieme stanovovať a ani určovať členom ako postupovať. V rámci dostupných informácií, ktoré sú zverejňované je potrebné opatrne vyhodnotiť možný dopad a preto z doterajších vyjadrení a pokynov z jednotlivých rezortov vyplýva, že zatiaľ nebol daný priamy zákaz našej činnosti.

Preto odporúčame:

  1. Teoretickú výuku dočasne prerušiť do 31.3.2020 a nahradiť ju priamou komunikáciou elektronicky s jednotlivými žiakmi - samoštúdium s odporúčaním, ktoré témy si má náš žiak/študent naštudovať doma.
  2. Opatrením zo dňa 12.03.2020 Ministerstvo vnútra SR Prezídium policajného zboru pozastavilo výkon záverečných skúšok, preto je potrebné prispôsobiť aj následnú prípravu uchádzačov a posunúť aj praktický výcvik.
  3. Praktický výcvik je ale na vlastnom rozhodnutí konkrétnej autoškoly a dobrovoľnosti žiaka a inštruktora - na dohode, nakoľko vo vozidle sú len dvaja a pri dodržaní preventívnych opatrení môže výcvik prebiehať.

Odporúčam priebežne sledovať stránky Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva dopravy SR, kde sú aktuálne informácie, pokyny a nariadenia a podľa toho aj riadiť celú činnosť.

Ing. Jozef Rohaľ, predseda P SKVZA

 
STANOVISKO PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Čechovičová Adriana   
Piatok, 13 Marec 2020 09:27

Sústava škôl a školských zriadení je definovaná zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:

SÚSTAVA ŠKÔL

§ 27 zákona č. 245/2008 Z.z.

(1) Školy zaradené do siete škôl a školských zariadení, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona prostredníctvom vzdelávacích programov odborov vzdelávania poskytujúcich na seba nadväzujúce stupne vzdelania, tvoria sústavu škôl.

(2) Sústavu škôl tvoria tieto druhy škôl:

a) materská škola,

b) základná škola,

c) gymnázium,

d) stredná odborná škola,

e) stredná športová škola,

f) škola umeleckého priemyslu,

g) konzervatórium,

h) školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

i) základná umelecká škola,

j) jazyková škola.

SÚSTAVA ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

§ 112 zákona č. 245/2008 Z.z.

(1) Sústavu školských zariadení tvoria

a) školské výchovno-vzdelávacie zariadenia,

b) špeciálne výchovné zariadenia,

c) školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

d) školské účelové zariadenia.

(2) Školské zariadenie podľa odseku 1 je právnická osoba, ak tak určí zriaďovateľ.

Školu alebo školské zariadenie môže zriadiť

a) obec,

b) samosprávny kraj,

c) okresný úrad v sídle kraja,

d) štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,

e) iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

 

Z uvedených ustanovení je zrejmé, že autoškoly nepatria do sústavy škôl a školských zariadení. V záujme predchádzania vzniku a šírenia vírusu COVID-19 však odporúčame, aby každý prevádzkovateľ autoškoly, s prihliadnutím na počet účastníkov vodičských kurzov, zvážil pozastavenie vykonávania výcviku v autoškole do zrušenia prijatých opatrení, vzťahujúcich sa na ochranu pred vznikom a šírením vírusu COVID-19.

 

Opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR dňa 12.3.2020 a ďalšie dôležité informácie sú zverejnené na TU.

 

JUDr. Bohuš Chochlík

Riaditeľ štátneho dopravného úradu

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Námestie slobody 6

810 05 Bratislava

 
OZNAM TEMPEST PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Čechovičová Adriana   
Piatok, 13 Marec 2020 07:35

Vážení členovia,

 pred chvíľkou nám na úrad komory bolo oznámené, že systém JISCD má poruchu. Na odstránení poruchy intenzívne pracuje spoločnosť TEMPEST a. s.

NOVÉ - od 09:52 už systém JISCD funguje!

 
OZNAM PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Čechovičová Adriana   
Piatok, 13 Marec 2020 05:08

Vážení členovia.

Úrad SKVZA dňa 12.03.2020 odoslal na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravia SR a Ministerstvo dopravy a výstavby SR žiadosť o stanovisko či sa opatrenie zavedené dňa 12.03.2020 v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky odo dňa 16.03.2020 zatvoriť všetky predškolské a školské zariadenia, centrá voľného času či iné organizované voľnočasové aktivity týka aj autoškôl registrovaných v SR.

O odpovedi Vás budeme neodkladne informovať.

 
OZNAM PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Čechovičová Adriana   
Štvrtok, 12 Marec 2020 08:03

Úrad SKVZA zaznamenal telefonáty so žiadosťou o stanovisko SKVZA v súvislosti so šírením korona vírusu COVID-19.

Úrad SKVZA odporúča dodržiavať pokyny Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva SR.

www.uvzsr.sk 

www.health.gov.sk/?koronavirus-covid-19

 

Zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej a inej povahy

„Hromadnými podujatiami športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy sú napríklad divadelné, filmové, audiovizuálne predstavenia, výstavy, koncerty, diskotéky, športové podujatia, sväté omše, plesy, svadby a iné hromadné podujatia. Nie je možné, aby Úrad verejného zdravotníctva SR presne vymedzil názvy hromadných podujatí, nakoľko opomenutím niektorého typu hromadného podujatia by vytvoril mylnú predstavu, že sa uvedené opatrenie naň nevzťahuje. Rovnako ani počet osôb, na ktoré sa uvedené opatrenie zákazu hromadných podujatí vzťahuje, nie je možné z odborného hľadiska vymedziť presným číslom, nakoľko nie je možné všeobecne špecifikovať aké osoby sa podujatia zúčastňujú (stav ich imunity, vek, rizikové faktory), aké sú  priestorové a technické podmienky  daných priestorov (typ vetrania, prístupové cesty), vzdialenosť osôb od seba, frekvencia a intenzita pohybu osôb v priestore, typy povrchov a ich dezinfikovateľnosť. Dôležitá je aj aktuálna  epidemiologická situácia  v konkrétnej lokalite a mnohé ďalšie faktory.“

 

.

 
OZNAM PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Čechovičová Adriana   
Utorok, 10 Marec 2020 09:45

 

Vážení členovia SKVZA.

Ako iste viete, Valné zhromaždenie SKVZA bolo naplánované na dňa 03.04.2020. Včera Vám mali byť odoslané pozvánky. Ale z dôvodu zdravotných opatrení, prevencie a minimalizovaniu šírenia nového korona vírusu COVID-19 sa Valné zhromaždenie SKVZA presúva.

O novom termíne Vás budeme informovať.

Ďakujeme za porozumenie.

 
Nahradenie neúčasti na hodine teórie PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 03 Marec 2020 19:08

 

Účastníci kurzu často kladú otázku, ako majú nahradiť vymeškané hodiny teoretickej prípravy e-learningom. Túto otázku smerujú najčastejšie na ministerstvo dopravy alebo na úrad komory. Z toho jednoznačne vyplýva, že v autoškole nedostali základné informácie. Každý účastník kurzu by mal byť ešte pred nástupom do vodičského kurzu oboznámený s priebehom výcviku ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúce z toho.

V tomto článku chcem poukázať na všetky možnosti pri nahradzovaní vymeškaných hodín teórie a postupmi, ktoré musí účastník kurzu a inštruktor dodržať pri ich realizovaní.

Celé znenie článku nájdete: TU

 
DOŠKOĽOVACIE KURZY INŠTRUKTOROV PO NOVOM !!! PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Solárová Katarína   
Štvrtok, 16 Január 2020 11:36

Informácia pre doškoľovacie kurzy inštruktorov autoškôl podľa novely zákona

č. 93/2005 Z. z. o autoškolách platnej od 23.05.2020!!!

 

Všetci držitelia inštruktorských preukazov vydaných do 22.05.2020 musia 

absolvovať prvý doškoľovací kurz inštruktorov podľa novej účinnosti zákona

do dátumu  22.05.2022.

 

Ak váš inštruktorský preukaz končí do 23.05.2020 postupujete podľa doterajších

podmienok zákona č. 93/2005 Z. z o autoškolách. 

 

V prípade, že váš inštruktorský preukaz končí od 24.05.2020 do 22.07.2020, tak

žiadate o doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl podľa starých podmienok zákona

č. 93/2005 Z. z. o autoškolách, t.j. zašlete na Úrad komory prihlášku do kurzu 

a v lehote najskôr 6 mesiacov a najneskôr 3 mesiace pred ukončením platnosti 

inštruktorského preukazu, zasielate žiadosť o predĺženie platnosti na okresný úrad,

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v sídle kraja. Doškoľovací kurz

inštruktorov autoškôl ale už absolvujete podľa nových podmienok zákona. 

Z uvedeného vyplýva, že SKVZA bude mať prvý doškoľovací kurz inštruktorov 

autoškôl podľa novej platnej legislatívy už dňa 24.05.2020. 

 

Po dátume 22.07.2020 sa účastníci do doškoľovacích kurzov inštruktorov autôškôl

prihlasujú dva mesiace pred ukončením platnosti inštruktorského preukazu. Lehota

je uvedená v novele zákona o autoškolách. 

 

 

 

 
« ZačiatokPredošlý12345678910NasledujúcaKoniec »

Strana 5 z 14

Zmluvný partner

logo_Jurik.jpg

Zmluvný partner

struharnansky.jpg

Zmluvný partner

sabia2.jpg

Zmluvný partner

banner.jpg

Kto je online

 11 hostia/hostí prítomný


(c) Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 2012-2020


Webstránka bola vytvorená redakčným systémom Joomla!.